Keturi jaunieji politikai: jaučiamės lygiaverčiais

Posted on Updated on

Apie Savivaldybių tarybų narius kalbėti įprasta. Nenustembama pamačius jų nuotraukas, perskai­čius mintis įvairiais savivaldai svarbiais klausimais. Tačiau retai kalbama apie jų amžių, dar rečiau – akcentuojama, jog vienas ar kitas narys gyvena dar tik trečią dešimtmetį. Kaip jie atsidūrė politikoje, kas paskatino, ką veikė iki tol ir ar nesunku būti jauniausiajai mažumai? Į šiuos ir kitus klausimus atsakė keturi jauniausi apskrities politikai – Karolis Podolskis, Povilas Isoda, Evaldas Silickas ir Ka­rolis Raulinaitis.

Žmonių pasitikėjimas – svarbiausia paskata

Dvidešimt šešerių metų Ma­rijampolės savivaldybės tarybos narys Karolis Podolskis pasakoja, jog esminis ėjimo į Tarybą akcentas – žmonių pasitikėjimas. „Seniau priklausiau kelioms jaunimo orga­nizacijoms, įsitraukiau į aktyvaus jaunimo gyvenimą, įvairias akcijas, projektus. Patiko ši veikla, patiko padėti žmonėms, dirbti su jaunimu. Pastebėjau, kad žmonės manimi pasitiki, skatina eiti į politiką. Dėl to čia ir atsidūriau”, – pasakoja K.Podolskis.

Tarybos narys sako, jog Tarybo­je jam aktualiausi jaunimo reikalų klausimai. „Norisi, kad jaunimo reikalų taryba dirbtų produktyviai – tai vienas pagrindinių mano tikslų, nepaisant to, kad priklausau ekono­mikos ir finansų komitetui”, – sako Karolis Podolskis. Tarybos narys teigia, jog minėto komiteto veiklą pavyks suderinti su siekiu gerinti jaunimo padėtį Marijampolėje.

Paklaustas, ar nesunku Taryboje būti jauniausia mažuma, K.Podolskis teigia, jog jaučiasi lygiaverčiu. „Ne­pastebėjau, kad kiti Tarybos nariai mus bandytų pašiepti dėl to, kad esame dar „žali” – to tikrai nėra. Ži­noma, ne pirmą kadenciją dirbantys kolegos turi daug daugiau patirties, geriau viską išmano, bet esu tikras, kad pavyks ir mums jos pasisemti”, – sako Tarybos narys.

Prakalbus apie jaunojo politiko ateitį, šis aiškiai ir trumpai atsako, jog jei jaus žmonių pasitikėjimą, ir ateityje bus aktyviu politiku.

Pasigedo politikų ir visuomenės bendravimo

Dar vienas jaunasis politikas – dvidešimt trejų metų Marijampolės savivaldybės tarybos narys Povilas Isoda. Jis, kaip ir kolega Karolis Podolskis, aktyvią veiklą pradėjo miesto visuomeninėse veiklose. „Daugiau nei penkerius metus dalyvavau visuomeninėje veiklo­je – pradėjau nuo prezidentavimo Marijampolės kolegijos studentų atstovybėje. Vadovo pareigos tarsi privertė turėti daugybę kontaktų su politikais, norėjosi atstovauti kitiems”, – teigia Povilas Isoda. Be minėtojo prezidentavimo, P.Isoda priklausė Marijampolės jaunimo regioninių organizacijų tarybai „Apskritas stalas”.

Jaunasis politikas teigia, jog nebūdamas Tarybos nariu pa­sigesdavo politikų tiesioginio bendravimo su žmonėmis, visuo­menės įtraukimo priimant įvairius sprendimus. „Vienas mano pagrin­dinių tikslų – daugiau informuoti visuomenę apie politikų veiklą, labiau įtraukti, atsiklausti”, – teigia Povilas Isoda.

Kitaip nei Karoliui Podolskiui, Povilui Isodai gyvenimo tempas pasikeitė. „Gyvenu kaimo vietovėje, ten esu vienintelis Tarybos narys, tai žmonės ypač daug kreipiasi, klausia. Žinoma, taip pat dalyvauju Tarybos, komitetų posėdžiuose. Tenka ruoš­tis, domėtis, esu naujokas Taryboje, todėl dar ne viskas yra paprasta ir aišku”, – pasakoja politikas.

Savivaldybė – veržli ir pirmaujanti

Kazlų Rūdos savivaldybės tary­boje – du jaunieji politikai. Vienas jų – dvidešimt šešerių metų Evaldas Silickas. Jaunasis politikas teigia, kad politika domėjosi visada. „Nesu abejingas savivaldybės, kurioje gyvenu, dabarčiai ir ateičiai. Dirbu tokiame darbe, kuriame kasdien susiduriu su gyventojų rūpesčiais ir bandau juos išspręsti. Daugeliu atveju pastebėjau, kad ne viskas priklauso nuo mūsų įstaigos valios, reikalingi ryžtingi politiniai spren­dimai. Tai ir buvo vienas iš motyvų pabandyti paragauti politiko duo­nos”, – teigia Evaldas Silickas.

Paklaustas, kokie tikslai atvedė į politiką, E.Silickas akcentuoja įmo­nę „Kazlų Rūdos komunalininkas”. „Dirbdamas Taryboje norėčiau, kad kolegos daugiau dėmesio skirtų savo pačių valdomai įmonei – „Kaz­lų Rūdos komunalininkas”, – sako Tarybos narys.

E.Silickas teigia, jog vardan savivaldybės gerovės reikia daug ką nuveikti, o jam pačiam artimi miesto ūkio reikalai.

„Norėčiau, kad Kazlų Rūdos gyventojai gyventų tvarkingoje ir jaukioje aplinkoje”, – sako Evaldas Silickas.

E.Silickas – liberaliosios ideolo­gijos atstovas. „Savivaldos politikų ideologija turėtų būti viena – ben­dras ir vieningas darbas krašto ir gy­ventojų labui. Nacionalinėje politi­koje, kur reikalinga šalies strategija ir ateities vizija politinės ideologijos tegul diskutuoja ir konkuruoja. Man, kaip liberalui, svarbūs kokybiški, o ne kiekybiniai sprendimai. Norė­čiau, kad mūsų savivaldybė būtų veržli ir pirmaujanti šalyje, kad čia įsikurtų ir klestėtų smulkus ar didesnis verslas, kad mokymo ins­titucijos ir toliau ugdytų pažangius moksleivius, kad kuo daugiau verž­laus ir energingo jaunimo, baigusio studijas, grįžtų į gimtąjį miestą ir jį puoselėtų”, – savo miesto viziją pasakoja Tarybos narys.

Nenori dalyvauti intrigose

Kitas Kazlų Rūdos savival­dybės tarybos jaunasis politikas – dvidešimt vienerių metų Karolis Raulinaitis.

„Politika – seniai planuotas gyvenimo žingsnis. Dalyvauti rinki­muose paskatino nemažai veiksnių. Politika domėtis pradėjau nuo pat mažų dienų, ilgai aktyviai dalyva­vau Kazlų Rūdos savivaldybės vi­suomeninėje veikloje. Stebėdamas savivaldybės politinį, visuomeninį gyvenimą iš šalies pamačiau, kad valdžioje daug ką būtų galima daryti kitaip”, – apie politinės karjeros pra­džią pasakoja K.Raulinaitis.

Jaunasis politikas teigia, kad ne­nori dalyvauti politinėse intrigose, sieks ginti ir pateisinti savo krašto žmonių lūkesčius bei mažinti gy­ventojų atskirtį nuo valdžios.

„Esu pasiryžęs dirbti švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų srityse. Svarbiausias mano uždavi­nys Taryboje – ieškoti būdų didinti Kazlų Rūdos savivaldybės jaunų žmonių užimtumą”, – paklaustas apie artimiausią ir priimtiniausią darbo sritį sako Karolis Raulinaitis.

Jaunasis politikas džiaugiasi turėdamas galimybę dirbti vyresnių žmonių komandoje. K.Raulinaitis teigia gaunantis daug naudingų patarimų, pamokymų, o atskirties dėl amžiaus tikrai nejaučia

Justė Karpavičiūtė / „Suvalkietis“

(2011 08 03)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s